Điều khoản ComWales ABC

Sự chú ý của bạn được đặc biệt chú ý đến các điều khoản của điều kiện 7 (Giới hạn trách nhiệm) và điều kiện 8 (Bảo hiểm).

Bảo hiểm hàng hóa của bạn là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi sẽ không cung cấp bảo hiểm trừ khi được sắp xếp theo điều kiện 8.3. Đối với bất kỳ câu hỏi liên quan đến bảo hiểm xin vui lòng liên hệ với order@comwales.co.uk

1. Định nghĩa

1.1. Trong các điều khoản và điều kiện này, các từ sau có nghĩa hoặc sẽ được hiểu như được nêu dưới đây:

Thỏa thuận: thỏa thuận cung cấp Dịch vụ của Dịch vụ ComWales ABC cho Khách hàng mà các điều khoản và điều kiện này là một phần;

Brexit: việc rút lịch trình của Vương quốc Anh khỏi Liên minh châu Âu.

Ngày làm việc: bất kỳ ngày nào trong tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu), trừ ngày lễ ở Anh;

Công ty vi: ComWales Ltd, số công ty 8806753;

Điều kiện: các điều khoản và điều kiện này;

Thông tin bảo mật: names and addresses of the Client’s customers and details of product specifications and designs and any other information of a confidential nature supplied to ComWales A.B.C. Service in connection with this Agreement;

Khách hàng: người, công ty hoặc công ty mua Dịch vụ từ Công ty.

Các mặt hàng: hàng hóa và / hoặc vật liệu là đối tượng của Dịch vụ;

Phí xử lý: the amount charged to the Client in respect of services provided by ComWales A.B.C. Service and referred to in ComWales A.B.C. Service’s relevant estimate or tender;

Sự kiện mất khả năng thanh toán Trong đó:

a) a receiver, administrative receiver, administrator, manager or official receiver is appointed over the Client’s affairs;

b) Khách hàng đi vào thanh lý, trừ khi vì mục đích tái cấu trúc hoặc pha trộn dung môi;

c) distress, execution, sequestration levied or issued against any part of the Client’s assets and is not paid within seven days;

Dịch vụ: dịch vụ lưu trữ, lưu kho, xử lý đơn hàng, chọn và đóng gói và / hoặc gửi các dịch vụ được cung cấp bởi Dịch vụ ComWales ABC theo Thỏa thuận này cùng với bất kỳ dịch vụ nào khác mà Dịch vụ ComWales ABC cung cấp hoặc đồng ý cung cấp cho Khách hàng;

Cấp độ dịch vụ: theo thời gian, các mức độ dịch vụ được hai bên đồng ý bằng văn bản.

Thuế GTGT: thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ có hiệu lực theo thời gian.

1.2. Tất cả các tham chiếu đến một điều khoản theo luật định bao gồm các tham chiếu đến bất kỳ sửa đổi theo luật định, hợp nhất hoặc tái ban hành nó và tất cả các công cụ hoặc đơn đặt hàng được thực hiện theo nó.

1.3. Các từ biểu thị số ít bao gồm số nhiều và ngược lại; từ biểu thị bất kỳ giới tính bao gồm tất cả các giới tính; và những từ biểu thị người bao gồm các tập đoàn, quan hệ đối tác, các cơ quan chưa hợp nhất khác và tất cả các pháp nhân khác và ngược lại.

1.4. Các tiêu đề điều kiện được chèn để dễ tham khảo và không ảnh hưởng đến việc xây dựng của chúng.

2. Áp dụng điều kiện

2.1. Những điều kiện này:

2.1.1. áp dụng và được đưa vào Thỏa thuận; và

2.1.2. prevail over any inconsistent terms or conditions contained, or referred to, in the Client’s purchase order, confirmation of order or acceptance of an estimate or which are implied by law, trade custom, practice or course of dealing.

2.2. Một ước tính được đưa ra bởi Dịch vụ ComWales ABC tạo thành một đề nghị cung cấp Dịch vụ theo các Điều kiện này. Không có đề nghị nào được cung cấp bởi Dịch vụ ComWales ABC có thể được Khách hàng chấp nhận và không có hợp đồng nào giữa các bên sẽ có hiệu lực ngoài:

2.2.1. bởi một văn bản xác nhận do Khách hàng cấp; hoặc là

2.2.2. (if earlier) by the ComWales A.B.C. Service starting to provide the Services at the request of the Client when a contract for the supply and purchase of those Services on these Conditions will be established. The Client’s standard terms and conditions, if any, attached to, enclosed with or referred to in any purchase order or other document will not govern this Agreement.

2.3. Các ước tính được đưa ra bởi Dịch vụ ComWales ABC trên cơ sở rằng sẽ không có Thỏa thuận nào tồn tại ngoại trừ theo các Điều kiện

2.4. Mọi ước tính đều có hiệu lực trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày của nó (với điều kiện Dịch vụ ABC của ComWales chưa rút tiền trước đó) và sau đó sẽ tự động mất hiệu lực.

3. ComWales A.B.C. Service’s obligations

3.1. ComWales ABC Service sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để cung cấp Dịch vụ và sẽ thực hiện với sự chăm sóc và kỹ năng hợp lý và phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ thương mại được công nhận chung, và khi áp dụng theo Cấp độ dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục 1

3.2. ComWales A.B.C. Service shall provide personnel with appropriate experience and expertise to ensure that the Client receives the Services to a high quality.  ComWales A.B.C. Service personnel will be qualified, trained and competent to the reasonable satisfaction of the Client.

3.3. ComWales A.B.C. Service personnel will be available to provide support and account management services from 9 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday excluding Public Holidays and any other reasonable periods of closure as agreed by the parties and advised by ComWales A.B.C. Service in advance giving at least 30 days’ notice.

3.4. Dịch vụ ComWales ABC sẽ vào mọi thời điểm hợp lý trong Thỏa thuận này cho phép Khách hàng hoặc đại diện của Khách hàng truy cập theo lịch hẹn trước:

- cơ sở của Dịch vụ ComWales ABC với mục đích kiểm tra hồ sơ và tài liệu trong việc tạm giữ hoặc kiểm soát Dịch vụ ComWales ABC liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và liên quan đến việc xem xét sự tuân thủ của Dịch vụ ComWales ABC với các nghĩa vụ được nêu trong điều này Hợp đồng

- thực hiện đếm cổ phiếu hoặc có mặt trong khi ComWales ABC Service thực hiện đếm cổ phiếu.

3.5. ComWales ABC Service sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát chất lượng được ghi chép đúng cách để đảm bảo rằng các Dịch vụ và Cấp độ Dịch vụ luôn được duy trì đúng cách. 

3.6. ComWales ABC Service sẽ được tự do sử dụng các nhà thầu phụ hoặc đại lý như vậy theo quyết định tuyệt đối của mình có thể chọn chỉ định.

4. Client’s obligations

4.1. Khách hàng sẽ hợp tác với Dịch vụ ComWales ABC trong mọi vấn đề liên quan đến Dịch vụ.

4.2. Dịch vụ ComWales ABC sẽ không chấp nhận hoặc đối phó với bất kỳ Hàng hóa độc hại, nguy hiểm, nguy hiểm, dễ cháy hoặc nổ hoặc bất kỳ Hàng hóa nào có khả năng gây thiệt hại. Tuy nhiên, Khách hàng có nên giao bất kỳ Hàng hóa nào như vậy cho Dịch vụ ComWales ABC hoặc bất kỳ nhà thầu phụ hoặc đại lý nào của Dịch vụ ComWales ABC hoặc khiến Dịch vụ ComWales ABC hoặc bất kỳ nhà thầu phụ hoặc đại lý nào của Dịch vụ ComWales ABC xử lý hoặc giao dịch với bất kỳ Hàng hóa nào như vậy, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm tất cả các mất mát hoặc thiệt hại do hoặc liên quan đến Hàng hóa đó phát sinh và sẽ bồi thường cho Dịch vụ ComWales ABC chống lại mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, khiếu nại và chi phí phát sinh liên quan đến Hàng hóa đó và Hàng hóa có thể bị phá hủy hoặc giải quyết theo cách khác với toàn quyền quyết định của Dịch vụ ComWales ABC, miễn là Hàng hóa được lưu giữ hoặc theo sự chỉ đạo của Dịch vụ ComWales ABC.

4.3. The Client will indemnify ComWales A.B.C. Service in respect of all costs, charges, demands, liabilities or losses sustained or incurred by ComWales A.B.C. Service arising directly or indirectly from the Client’s fraud, negligence, failure to perform or delay in the performance of any of its obligations under this Agreement or arising from the contents of any of the Goods, including any loss of profit, loss of reputation, loss or damage to property, loss arising from injury to or death of any person and loss of opportunity to deploy resources elsewhere and including any costs, changes or losses resulting from any claim that any of the Goods do not belong to the Client or that the Client is not authorised to instruct ComWales A.B.C. Service in relation to them.

4.4. The Client will indemnify ComWales A.B.C. Service in respect of all costs, charges, demands, liabilities or losses sustained or incurred by ComWales A.B.C. Service including (but not limited to) any duty, taxes, levies, customs assessments, fines or other penalties and unusual costs, claims and expenses (including administrative costs) arising as a result of ComWales A.B.C. Service shipping any of the Client’s goods outside of the UK.

4.5. In the event that ComWales A.B.C. Service incurs, pays or agrees to pay to any costs or charges as mentioned in 4.4 in respect of the Client’s goods:

4.5.1. ComWales ABC Service sẽ làm như vậy trên cơ sở duy nhất rằng khi làm như vậy, nó đóng vai trò là đại lý ủy quyền hoàn toàn của Khách hàng; và

4.5.2. việc giao hàng có được thực hiện theo địa chỉ do Khách hàng chỉ định hay không, ngay khi nhận được hóa đơn của ComWales ABC Service đối với nghĩa vụ đó và / hoặc thuế và / hoặc thuế, Khách hàng sẽ giải quyết toàn bộ hóa đơn đó.

5. Phí và thanh toán

5.1. Khách hàng đồng ý thanh toán Phí Xử lý, các khoản phí đó sẽ được các bên xem xét hàng năm hoặc các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. 

5.2. Hóa đơn cho hoạt động thực hiện liên tục được phát hành hàng tháng. Hóa đơn cho bất kỳ dự án đặc biệt nào có thể được các bên đồng ý bằng văn bản sẽ được phát hành sau khi hoàn thành dự án hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên. Tất cả các hóa đơn sẽ được ComWales ABC Service phát hành dưới dạng tệp PDF.

5.3. Khách hàng sẽ thanh toán từng hóa đơn được gửi bởi Dịch vụ ComWales ABC, đầy đủ và bằng tiền đã được xóa, không muộn hơn Ngày làm việc cuối cùng của tháng ngay sau tháng mà hóa đơn được nêu ra.

5.4. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà nó có thể có, nếu Khách hàng không thanh toán Dịch vụ ComWales ABC vào ngày đáo hạn, Dịch vụ ComWales ABC có thể:

5.4.1. tính lãi trên số tiền đó kể từ ngày đáo hạn để thanh toán với lãi suất hàng năm cao hơn 4% so với lãi suất cho vay cơ bản theo thời gian của Lloyds Bank plc tích lũy hàng ngày và gộp hàng quý cho đến khi nhận được khoản thanh toán, cho dù trước hay sau bất kỳ phán quyết nào và Dịch vụ ComWales ABC; và / hoặc

5.4.2. tạm dừng tất cả các Dịch vụ cho đến khi thanh toán được thực hiện đầy đủ.

5.5. Thời gian thanh toán cho Dịch vụ ComWales ABC là điều cốt yếu của Thỏa thuận này.

5.6. Dịch vụ ComWales ABC sẽ có quyền thế chấp chung đối với Hàng hóa khi sở hữu Dịch vụ ComWales ABC để bảo đảm cho bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng còn nợ theo Thỏa thuận này hoặc theo cách khác. Lưu trữ sẽ được tính cho bất kỳ hàng hóa bị giam giữ dưới quyền. Nếu bất kỳ thế chấp nào không được thỏa mãn trong một thời gian hợp lý, ComWales ABC Service có thể tùy ý bán hàng hóa liên quan và áp dụng số tiền thu được trong hoặc hướng tới việc giải phóng quyền cầm giữ và các chi phí bán hàng.

5.7. Dịch vụ ComWales ABC có thể, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà nó có thể có, đặt ra mọi trách nhiệm của Khách hàng đối với Dịch vụ ComWales ABC đối với mọi trách nhiệm của Dịch vụ ComWales ABC đối với Khách hàng.

5.8. Where the Client is a private company, it is ComWales A.B.C. Service’s usual practice to require one or more of the directors or shareholders ('responsible individuals') to be potentially personally responsible for payment of ComWales A.B.C. Service’s charges. Whilst ComWales A.B.C. Service would normally expect payment by the client, ComWales A.B.C. Service reserves the right to recover payment from responsible individuals.

5.8.1 If there is more than one responsible individual, liability is joint and several, which means that each of them is individually responsible for paying the full amount of ComWales A.B.C. Service’s charges - although, if that were to occur, that individual would normally have the right to recover a share from the others.

5.8.2 Trách nhiệm của "cá nhân có trách nhiệm" là trách nhiệm chính, chứ không phải là trách nhiệm phụ. Điều này có nghĩa là Dịch vụ ComWales ABC có quyền yêu cầu trực tiếp chống lại các cá nhân có trách nhiệm mà không yêu cầu bồi thường đối với khách hàng. Chúng tôi sẽ chỉ làm điều này nếu thực sự cần thiết.

6. Bảo mật và bảo vệ dữ liệu

6.1. ComWales ABC Service sẽ bảo mật tất cả thông tin được tiết lộ cho Khách hàng. Thông tin sẽ chỉ được ComWales ABC Service tiết lộ cho bất kỳ nhà thầu phụ, đại lý hoặc bên thứ ba nào khác trong phạm vi mà việc tiết lộ đó là cần thiết cho việc thực hiện Dịch vụ. Nghĩa vụ bảo mật này sẽ không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được biết đến với Dịch vụ ComWales ABC trước khi Khách hàng tiết lộ, được tiết lộ cho Dịch vụ ComWales ABC bởi bên thứ ba mà không có nghĩa vụ bảo mật hoặc xâm nhập vào phạm vi công cộng ngoài một vi phạm điều kiện này bởi Dịch vụ ComWales ABC.

6.2. Khách hàng sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật Bảo vệ dữ liệu liên quan đến tất cả dữ liệu cá nhân được chuyển đến Dịch vụ ComWales ABC và sẽ giữ cho Dịch vụ ComWales ABC được bồi thường về mọi chi phí, khiếu nại, yêu cầu, hành động, trách nhiệm, thiệt hại và chi phí mà họ có thể chịu đựng hoặc phát sinh do bất kỳ vi phạm pháp luật như vậy.

6.3. The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Client is the data controller and ComWales A.B.C. Service is the data processor. ComWales A.B.C. Service will only retain personal data on its systems according to the Client’s instructions and will only process any personal data solely for the purpose of performing the Services and no other purpose.

6.4. Dịch vụ ComWales ABC sẽ:

6.4.1. đảm bảo rằng nó có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp và cân xứng để bảo vệ chống lại việc xử lý dữ liệu cá nhân trái phép hoặc bất hợp pháp và chống mất mát hoặc phá hủy, hoặc làm hỏng dữ liệu cá nhân, phù hợp với tác hại có thể xảy ra do trái phép hoặc bất hợp pháp xử lý hoặc mất mát vô tình, phá hủy hoặc hư hỏng và bản chất của dữ liệu sẽ được bảo vệ,

6.4.2. đảm bảo rằng tất cả các nhân viên có quyền truy cập và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân đều bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo hợp đồng và / hoặc theo luật định để giữ bí mật mọi dữ liệu cá nhân,

6.4.3. co-operate and assist the Client, at the Client’s cost, in responding to any complaint, request, notice or communication ("yêu cầu của bên thứ ba") từ Chủ thể dữ liệu và đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Pháp luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến bảo mật, thông báo vi phạm, đánh giá tác động và tham vấn với các cơ quan giám sát hoặc cơ quan quản lý,

6.4.4. cung cấp sự hợp tác, hỗ trợ và thông tin đó cho Khách hàng theo yêu cầu một cách hợp lý, không chậm trễ quá mức, để cho phép Khách hàng tuân thủ mọi yêu cầu của bên thứ ba hoặc hoàn thành bất kỳ đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu nào theo yêu cầu của Khách hàng theo thời gian theo thời gian theo Luật bảo vệ dữ liệu,

6.4.5. thông báo cho Khách hàng trong vòng một ngày làm việc khi biết về vi phạm Dữ liệu Cá nhân,

6.4.6. hợp tác và hỗ trợ Khách hàng thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý cần thiết để đối phó với mọi vi phạm Dữ liệu Cá nhân, theo yêu cầu hợp lý của Khách hàng, bao gồm khắc phục hoặc giảm thiểu tác động của mọi vi phạm Dữ liệu Cá nhân.

6.5. Sau khi hoàn thành Dịch vụ, Khách hàng sẽ cung cấp cho ComWales ABC Service các hướng dẫn để trả lại hoặc hủy dữ liệu cá nhân.

6.6. The Client shall ensure that any computer data supplied, by whatever method, to ComWales A.B.C. Service is clean, uncorrupted and capable of being processed and does not contain any computer viruses. In the event of computer data being received by ComWales A.B.C. Service corrupt or containing viruses, ComWales A.B.C. Service may, at its own option, return the data to [CLIENT] or decontaminate it at the Client’s expense. For the avoidance of doubt, corruption occurring during any form of electronic transmission to ComWales A.B.C. Service shall be at the Client’s risk.

7. Trách nhiệm hữu hạn

7.1. Điều kiện này đặt ra toàn bộ trách nhiệm tài chính của Dịch vụ ComWales ABC (bao gồm mọi trách nhiệm đối với các hành vi hoặc thiếu sót của nhân viên, đại lý và nhà thầu phụ) đối với Khách hàng đối với:

7.1.1. bất kỳ vi phạm Thỏa thuận này;

7.1.2. bất kỳ việc sử dụng nào được thực hiện bởi Khách hàng của Dịch vụ; và

7.1.3. bất kỳ đại diện, tuyên bố hoặc hành động quanh co hoặc thiếu sót (bao gồm cả sơ suất) phát sinh theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này.

7.2. Tất cả các bảo đảm, điều kiện và các điều khoản khác ngụ ý theo luật định hoặc luật chung, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, được loại trừ khỏi Thỏa thuận này.

7.3. Không có gì trong các Điều kiện này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của Dịch vụ ComWales ABC:

7.3.1 cho cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất; hoặc là

7.3.2 cho bất kỳ thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào của Khách hàng do lừa đảo hoặc xuyên tạc gian lận của Dịch vụ ComWales ABC; hoặc là

7.4. Theo các điều kiện 7.2 và 7.3:

7.4.1. Dịch vụ ComWales ABC sẽ không chịu trách nhiệm, cho dù trong hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định), trình bày sai hoặc nói cách khác là:
(a) mất lợi nhuận;
(b) mất kinh doanh;
(c) cạn kiệt thiện chí và / hoặc tổn thất tương tự;
(d) mất khoản tiết kiệm dự kiến;
(e) mất hàng hóa;
(f) mất hợp đồng;
(g) mất sử dụng;
(h) mất tham nhũng dữ liệu hoặc thông tin; hoặc là
(i) bất kỳ tổn thất kinh tế đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả hoặc thuần túy, chi phí, thiệt hại, phí hoặc chi phí.

7.5. ComWales A.B.C. Service’s total liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation, restitution or otherwise arising in connection with the performance or contemplated performance of this Agreement will be limited to the Handling Charges paid for the Services.

7.6. Nếu việc thực hiện nghĩa vụ của ComWales ABC Service theo Thỏa thuận này bị ngăn chặn hoặc trì hoãn bởi bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Khách hàng hoặc bất kỳ đại lý, nhà thầu phụ hoặc nhân viên nào của Công ty, hoặc do kết quả của bất kỳ quy trình hoặc thủ tục nào liên quan đến Brexit, Dịch vụ ComWales ABC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí, phí hoặc tổn thất nào được duy trì hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc ngăn chặn hoặc trì hoãn đó.

7.7. Bằng cách tham gia Thỏa thuận, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng họ không dựa vào bất kỳ cam kết, lời hứa, đảm bảo, tuyên bố, đại diện, bảo hành hoặc hiểu biết nào (dù bằng văn bản hay không) của Dịch vụ ComWales ABC hoặc bất kỳ người nào không phải là một bên đối với Thỏa thuận, liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận này, ngoài các quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.

7.8. Không có thủ tục tố tụng nào (bao gồm bất kỳ yêu cầu phản tố nào) có thể được đưa ra đối với Dịch vụ ComWales ABC trừ khi chúng được ban hành và phục vụ trong vòng chín tháng kể từ khi sự kiện làm phát sinh khiếu nại.

8. Bảo hiểm

8.1. Hàng hóa được lưu trữ và gửi đi bởi Dịch vụ ComWales ABC trong toàn bộ rủi ro của Khách hàng và Dịch vụ ComWales ABC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với Hàng hóa tuy nhiên có thể gây ra thiệt hại như vậy.

8.2. Khách hàng nên sắp xếp bảo hiểm phù hợp cho Hàng hóa. Tuy nhiên, theo yêu cầu bằng văn bản của Khách hàng, Dịch vụ ComWales ABC sẽ nỗ lực sắp xếp một chính sách bảo hiểm rủi ro cho Hàng hóa với chi phí của Khách hàng. Các điều khoản của chính sách và chi tiết về các rủi ro được bảo hiểm có sẵn từ Dịch vụ ComWales ABC theo yêu cầu bằng văn bản.

8.3. Dịch vụ ComWales ABC sẽ không chịu trách nhiệm xác định liệu Khách hàng có yêu cầu Dịch vụ ComWales ABC sắp xếp bảo hiểm cho Hàng hóa hay không và Khách hàng cần đảm bảo rằng thông báo này sẽ được gửi đến Dịch vụ ComWales ABC càng sớm càng tốt. Nếu không nhận được thông báo nào, Dịch vụ ComWales ABC sẽ cho rằng Khách hàng không muốn Dịch vụ ComWales ABC bảo đảm Hàng hóa theo khoản 8.2 và sẽ tự sắp xếp.

8.4. Nếu Khách hàng muốn Dịch vụ ComWales ABC bảo đảm Hàng hóa, Khách hàng phải chỉ định tổng giá trị thay thế ước tính đối với Hàng hóa.

8.5. Cho đến khi ComWales ABC Service thông báo cho Khách hàng rằng bảo hiểm đã bắt đầu, Khách hàng cần đảm bảo rằng họ đã thực hiện các thỏa thuận bảo hiểm của riêng mình.

8.6. Dịch vụ ComWales ABC sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán cho Khách hàng trong trường hợp khiếu nại, toàn bộ giá trị của Hàng hóa không thể được Khách hàng thu hồi vì bất kỳ lý do nào.

9. Chấm dứt

9.1. This Agreement shall, subject to earlier termination in accordance with this clause 9, be for the agreed minimum period and subject to both parties’ agreement may be extended as appropriate.

9.2. Dịch vụ ComWales ABC có thể chấm dứt Thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho Khách hàng nếu:

9.2.1. Khách hàng không thanh toán bất kỳ số tiền nào đến hạn theo Thỏa thuận này vào hoặc trước ngày đáo hạn;

9.2.2. Khách hàng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này và vi phạm, nếu có khả năng khắc phục, đã không được khắc phục trong vòng 10 ngày làm việc sau khi Khách hàng nhận được thông báo yêu cầu vi phạm;

9.2.3. Khách hàng phải chịu một sự kiện mất khả năng thanh toán;

9.3. Either party may give not less than three months’ notice that they wish to terminate this Agreement at the end of which period the obligation of ComWales A.B.C. Service to supply the Services will cease.

9.4. Về việc chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do nào:

9.4.1. The Client will immediately pay to ComWales A.B.C. Service all of ComWales A.B.C. Service’s outstanding unpaid invoices and interest and, in respect of Services supplied but for which no invoice has been submitted, ComWales A.B.C. Service may submit an invoice, which will be payable immediately on receipt;

9.4.2. The Client will procure that any Goods being stored by ComWales A.B.C. Service at the date of termination are removed from ComWales A.B.C. Service’s premises at the cost of the Client. If the Client fails to remove them within seven days ComWales A.B.C. Service may dispose of them in such manner as it sees fit at its absolute discretion at the cost of the Client;

9.4.3. Các quyền tích lũy của các bên khi chấm dứt và tiếp tục bất kỳ điều khoản nào được tuyên bố rõ ràng để tồn tại hoặc hoàn toàn tồn tại chấm dứt, sẽ không bị ảnh hưởng.

9.5. Nếu Thỏa thuận này bị chấm dứt, tất cả các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm dứt ngay lập tức, ngoại trừ những điều khoản được nêu rõ ràng để tồn tại chấm dứt Thỏa thuận này. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh trước khi chấm dứt.

10. Bất khả kháng

Dịch vụ ComWales ABC sẽ không có trách nhiệm với Khách hàng theo Thỏa thuận này nếu bị ngăn chặn hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc thực hiện công việc của mình bằng các hành vi, sự kiện, thiếu sót hoặc tai nạn ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình, bao gồm nhưng không giới hạn đình công , khóa máy hoặc tranh chấp công nghiệp khác, thất bại của dịch vụ tiện ích hoặc mạng lưới giao thông, hành động của Chúa, chiến tranh, bạo loạn, dân sự, thiệt hại nguy hiểm, tuân thủ bất kỳ luật pháp hoặc trật tự chính phủ, quy tắc, quy định hoặc chỉ đạo, tai nạn, sự cố nhà máy hoặc máy móc, hỏa hoạn, lũ lụt, bão hoặc mặc định của các nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ.

11. Chung

11.1. Không có sự thay đổi nào của Thỏa thuận này hoặc các Điều kiện này sẽ có hiệu lực trừ khi nó được lập thành văn bản và được ký bởi hoặc thay mặt cho mỗi bên.

11.2. Việc từ bỏ bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này chỉ có hiệu lực nếu nó được lập thành văn bản và nó chỉ áp dụng cho bên mà người từ bỏ được giải quyết và các trường hợp được đưa ra.

11.3. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được phát hiện bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền nào là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực.

11.4. Nếu bất kỳ điều khoản không hợp lệ, không thể thực thi hoặc bất hợp pháp sẽ có hiệu lực, có thể thi hành hoặc hợp pháp nếu một phần của nó bị xóa, điều khoản đó sẽ được áp dụng với bất kỳ sửa đổi nào là cần thiết để làm cho nó hợp lệ, có thể thi hành và hợp pháp.

11.5. Mỗi bên thừa nhận và đồng ý rằng, khi tham gia Thỏa thuận này, nó không dựa trên bất kỳ cam kết, lời hứa, đảm bảo, tuyên bố, đại diện, bảo hành hoặc hiểu biết nào (dù bằng văn bản hay không) của bất kỳ người nào (dù là bên nào trong các điều khoản này và điều kiện hay không) liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận này, ngoài các điều khoản được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.

11.6. Khách hàng sẽ không, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Dịch vụ ComWales ABC, chuyển nhượng, chuyển nhượng, tính phí, ký hợp đồng phụ hoặc giao dịch theo bất kỳ cách nào khác với tất cả hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này.

11.7. Dịch vụ ComWales ABC có thể bất cứ lúc nào chuyển nhượng, chuyển nhượng, tính phí, hợp đồng phụ hoặc thỏa thuận dưới bất kỳ hình thức nào khác với tất cả hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này.

11.8. Thỏa thuận này được lập vì lợi ích của các bên tham gia và (nếu có), những người kế thừa của họ và những người được chuyển nhượng được phép và không có ý định hưởng lợi, hoặc được thực thi bởi bất kỳ ai khác.

11.9. Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến nó hoặc chủ đề của nó, sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của Anh và xứ Wales.

11.10. Các bên đồng ý không thể hủy bỏ rằng tòa án của Anh và xứ Wales sẽ có quyền tài phán độc quyền để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc vấn đề của nó.

Anh ngữTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝBồ Đào Nhangười NgaTiếng Tây Ban Nha